Nl En print deze pagina
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1        Algemeen en begrippen

De Rode Hoed: Stichting De Rode Hoed.
Wederpartij: degene met wie De Rode Hoed een huurovereenkomst aangaat.
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Faciliteiten: alle door De Rode Hoed te leveren faciliteiten (waaronder technische faciliteiten, inrichting & aankleding, PR & ticketing) met uitzondering van catering.
Huurovereenkomst: de tussen De Rode Hoed en wederpartij gesloten overeenkomst voor kortdurende verhuur van aan De Rode Hoed toebehorende ruimte(s) en voor de in die overeenkomst vermelde door De Rode Hoed te leveren diensten (faciliteiten en/of catering).
Huurperiode: de (in de huurovereenkomst vermelde) periode gedurende welke de wederpartij van De Rode Hoed ruimte(s) en eventueel faciliteiten en/of catering huurt.
Optant: degene aan wie De Rode Hoed een optie heeft verstrekt voor de huur van een of meerdere ruimtes van De Rode Hoed en daarnaast eventueel op door De Rode Hoed te leveren diensten (faciliteiten en/of catering).
UVH: de Uniforme Voorwaarden Horeca van de Vereniging Horeca Nederland.

1.    Op alle door De Rode Hoed uitgebrachte offertes, aangegane huurovereenkomsten, te verrichten diensten en/of werkzaamheden en op alle rechtsbetrekkingen tussen De Rode Hoed en haar wederpartij(en) alsmede op door De Rode Hoed verricht meerwerk zijn deze algemene voorwaarden alsmede de UVH van toepassing.

2.    Voor zover in deze algemene voorwaarden een van de UVH afwijkende regeling is getroffen of in geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de UVH, geldt, in afwijking van artikel 2.1. van de UVH, dat deze algemene voorwaarden prevaleren.

3.    Afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden overeengekomen.Artikel 2        Opties en huur
    
1.    De Rode Hoed kan een optie verstrekken voor de huur van een of meerdere ruimtes van De Rode Hoed en daarnaast eventueel op door De Rode Hoed te leveren diensten (faciliteiten en/of catering).

2.    Een optie is vrijblijvend en twee maanden geldig. Daarna vervalt de optie automatisch. Opties die korter dan drie maanden voor de geplande aanvangsdatum van de huur worden geplaatst, vervallen één maand voor deze datum. Voor opties die korter dan één maand voor de geplande aanvangsdatum van de huur worden geplaatst, bepaalt De Rode Hoed per geval de geldigheidstermijn.

3.    In het geval dat een andere optant, dan de eerste optant, een of meerdere van de ruimtes waarop een optie is verleend wenst te huren, stelt De Rode Hoed voor deze optant een huurovereenkomst op voor de betreffende ruimte(s). Nadat De Rode Hoed de ondertekende huurovereenkomst van deze optant ontvangen heeft, neemt De Rode Hoed direct contact op met de eerste optant, die vervolgens twee werkdagen (48 uur) de gelegenheid krijgt om de optie om te zetten in een boeking of deze te annuleren. Indien de eerste optant de optie annuleert, heeft de andere optant de betreffende ruimte(s) geboekt, tenzij er meerdere optanten voor hem stonden. In dat geval wordt bovenstaande procedure herhaald voor de volgende optant in de wachtrij die door de annulering eerste optant is geworden.   

4.    Indien de eerste optant niet binnen de in artikel 2.3. genoemde termijn laat weten of zij de optie wenst om te zetten in een boeking, vervalt genoemde optie en staat het De Rode Hoed vrij haar ruimte(s) aan de andere optant te verhuren.

5.    De Rode Hoed verhuurt aan de wederpartij de in de huurovereenkomst vermelde ruimte(s) ten behoeve van het in de huurovereenkomst omschreven doel en stelt deze ruimte(s) op de daarin aangegeven datum/data beschikbaar. Door ondertekening van de huurovereenkomst aanvaardt de wederpartij de daarin vermelde ruimte(s) op de aangegeven datum/data in huur. Totdat De Rode Hoed in het bezit is van een voor akkoord getekende huurovereenkomst kan geen aanspraak worden gemaakt op de geopteerde ruimte(s)/datum/data.

6.    Tot de huur behoort/behoren uitsluitend de in de huurovereenkomst omschreven ruimte(s).

7.    Exclusiviteit wordt alleen dan geboden wanneer de klant de gehele locatie, d.w.z. alle te huren ruimtes in De Rode Hoed huurt (te weten: de Grote Zaal, de Kleine Zaal, de Keizerzaal, de Banningzaal en het Souterrain).Artikel 3        Prijzen

1.    Door De Rode Hoed opgegeven prijzen zijn voorlopig, exclusief overheidsheffingen en inclusief eventuele vergoedingen voor gas, water, elektra, schoonmaakkosten, etc. De definitieve prijs of prijzen worden bepaald ten tijde van de te verrichten prestatie(s). Over de prijzen wordt BTW berekend.

2.    Bij de huur van de ruimte(s) zijn normale schoonmaakkosten inbegrepen. Wanneer er, naar het oordeel van De Rode Hoed, sprake is van meer dan normale vervuiling van De Rode Hoed, komen de als gevolg daarvan extra gemaakte schoonmaakkosten voor rekening van de wederpartij.

3.    De Rode Hoed is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de huurovereenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer.Artikel 4     Betaling

1.    Rekeningen ter zake van de zaalhuur, catering en faciliteiten, dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na de fac¬tuurdatum.

2.    Bij niet tijdige betaling is de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is de wederpartij de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken.

3.    Naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 4.2. bedoelde rente, heeft De Rode Hoed recht op betaling van alle (gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke) incassokosten, die door het uitblijven van (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Deze buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% (vijftien procent) van de verschuldigde totaalsom (voor zaalhuur, faciliteiten en catering) inclusief rente, met een minimum van € 750,-.

4.    Ter zake van de in de artikelen 4.1, 4.2. en 4.3. bedoelde beta¬lingsverplich¬tingen is de wederpartij niet gerechtigd zich tegen¬over De Rode Hoed op verrekening te beroepen, behou¬dens in geval De Rode Hoed jegens de wederpartij de verschuldigdheid en opeisbaarheid van enig geldbedrag schriftelijk heeft erkend of dit bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is vast¬gesteld.Artikel 5        Gebruik van gehuurde ruimte(s)

1.    De wederpartij dient zich te houden aan de bepalingen van de huurovereenkomst van De Rode Hoed.

2.    De wederpartij is gehouden De Rode Hoed mee te delen waarvoor zij het gehuurde wenst te gebruiken en mag het gehuurde niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Rode Hoed voor een ander doel gebruiken.

3.    De wederpartij staat jegens De Rode Hoed in voor alle personen die zich op haar uitnodiging of anderszins wegens enige relatie met de wederpartij in of in de nabijheid van de door De Rode Hoed aan de wederpartij verhuurde ruimte(s) bevinden. Zij is jegens De Rode Hoed aansprakelijk voor alle door deze personen veroorzaakte schade, uit welke hoofde ook en hoe ook ontstaan, zulks onverminderd de aanspraken die De Rode Hoed jegens die personen heeft.

4.    De wederpartij dient zich te houden aan de in de huurovereenkomst genoemde aanvangstijd en eindtijd.

5.    Met de opbouw, inrichting en/of aankleding van de ruimte(s) en/of het testen van apparatuur kan niet eerder worden aangevangen dan op de in de huurovereenkomst genoemde aanvangstijd.

6.    De wederpartij dient de ruimte(s) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen. Onmiddellijk na afloop van een bijeenkomst dient/dienen de gehuurde ruimte(s) door de wederpartij te worden ontruimd. Hieronder valt ook de verwijdering van al het materiaal dat door de wederpartij is gebruikt, zoals dozen, banieren, informatiemateriaal, etc. De wederpartij staat ervoor in dat alle door wederpartij gecontracteerde toeleveranciers en facilitaire bedrijven deze bepaling naleven.

7.    De wederpartij is gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maat¬rege¬len te nemen om schade te voorko¬men. Het nemen van derge-lijke maatre¬gelen ont¬slaat de wederpartij niet van de verplich¬ting opgetreden schade aan De Rode Hoed te ver¬goe¬den.

8.    De Rode Hoed heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte(s) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van de wederpartij, voor zover de schade is ontstaan als gevolg van het gebruik van de betreffende ruimte(s) door de wederpartij. Dit geldt eveneens voor schade die door de wederpartij is veroorzaakt elders in De Rode Hoed.

9.    Roken is in De Rode Hoed niet toegestaan.

10.    De wederpartij dient aanwijzingen van het personeel van De Rode Hoed ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(s) op te volgen.

11.    Drie weken voorafgaand aan een bijeenkomst dient de wederpartij, als De Rode Hoed dat wenselijk acht, een gede¬tailleerde platte¬grond ter goedkeuring voor te leggen aan De Rode Hoed en de Brandweer. Indien er op grond van de brandweervoor-schriften voorwaarden worden gesteld, zijn de dientenge¬volge te maken kosten geheel voor reke¬ning van de wederpartij.

12.    De wederpartij dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gehuurde ruimte(s) door of in opdracht van De Rode Hoed te dulden. De Rode Hoed zal bij uitvoering van deze werkzaamheden zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door de wederpartij.Artikel 6        Annuleringen door de wederpartij

1.    Een huurovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden geannuleerd.

2.    Indien de wederpartij de huurovereenkomst annuleert, om welke reden dan ook, is de wederpartij de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a.    bij annulering langer dan twee maanden voor de in de huurovereenkomst genoemde aanvangsdatum van de huur is de wederpartij de helft van de in de huurovereenkomst genoemde zaalhuursom verschuldigd.
b.    bij annulering langer dan een maand, maar niet langer dan twee maanden voor de in de huurovereenkomst genoemde aanvangsdatum van de huur is de wederpartij de gehele in de huurovereenkomst genoemde zaalhuursom + 25% van de in de huurovereenkomst genoemde som voor faciliteiten en catering verschuldigd.
c.    bij annulering langer dan één week maar niet langer dan één maand voor de in de huurovereenkomst genoemde aanvangsdatum van de huur is de wederpartij de gehele in de huurovereenkomst genoemde zaalhuursom + 50% van de in de huurovereenkomst genoemde som voor faciliteiten en catering verschuldigd.
d.    bij annulering één week of korter voor de in de huurovereenkomst genoemde aanvangsdatum van de huur of indien de wederpartij van het gehuurde geen gebruik maakt, is de wederpartij de gehele in de huurovereenkomst genoemde totaalsom (voor zaalhuur, faciliteiten en catering) verschuldigd.Artikel 7    Annuleringen door De Rode Hoed

1.    De Rode Hoed is gerechtigd een huurovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring naar keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten indien:
a.    de wederpartij facturen niet of niet tijdig betaalt, dan wel anderszins enige verplichting uit de huurovereenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
b.    de wederpartij (voorlopige) surséance aanvraagt, faillissement van de wederpartij is verzocht of uitgesproken, de wederpartij (voorlopige) toepassing van de wettelijke schuldsaneringregeling heeft verzocht of toepassing is uitgesproken, de wederpartij onder bewind wordt gesteld, het vrije beheer over zijn vermogen verliest of komt te overlijden;
c.    de wederpartij een besluit neemt tot liquidatie en/of staking van zijn onderneming; of
d.    sprake is van overmacht als (onder meer) bedoeld in artikel 7.4.


2.    Bij beëindiging of opschorting als bedoeld in artikel 7.1 zijn alle vorderingen van De Rode Hoed op de wederpartij, waaronder mede begrepen bestaande en toekomstige vorderingen, die betrekking hebben op een niet geheel uitgevoerde huurovereenkomst, terstond opeisbaar.

3.    Kosten die ontstaan doordat de wederpartij in gebreke is gebleven om de uitvoering of voortgang van de huurovereenkomst mogelijk te maken, worden door De Rode Hoed extra in rekening gebracht.

4.    Onder de in artikel 7 lid 1 sub d bedoelde overmacht wordt mede verstaan de situatie dat De Rode Hoed wegens: weersomstandigheden, explosie of uitstroming van gevaarlijke stoffen en/of gassen of gevaar daarvoor, stakingen, blokkades, bedrijfsbezettingen, uitsluiting, brand, technische storingen in het bedrijf, ziekte van de opdrachtnemer of het personeel van De Rode Hoed of ziekte van deelnemers aan een bijeenkomst of door De Rode Hoed ingeschakelde derden, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen, materialen, in gebreke blijven van de wederpartij of derden zoals toeleveranciers en transporteurs, door welke oorzaak ook, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop De Rode Hoed redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, ook al was deze omstandigheid ten tijde van het aangaan van de huurovereenkomst te voorzien, niet in staat is de huurovereenkomst uit te voeren.

5.    Bij overmacht en beëindiging wegens overmacht als hiervoor bedoeld is De Rode Hoed niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan de wederpartij.Artikel 8    Uitsluiting aansprakelijkheid

1.    De Rode Hoed vertrouwt op de juistheid van door de wederpartij verstrekte gegevens en is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, incorrecte instructies, dan wel ontijdig verstrekte gegevens of instructies. Voor rekening en risico van de wederpartij komt voorts het geheel of gedeeltelijk niet of niet tijdig verschijnen van deelnemers aan een bijeenkomst of een anderszins verminderde deelname.

2.    De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die door De Rode Hoed wordt geleden als gevolg van enige overtreding van de bepalingen betreffende verplichtingen van de wederpartij die zijn opgenomen in de huurovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden. De wederpartij vrijwaart De Rode Hoed voor alle aanspraken van derden als gevolg van enige overtreding van voornoemde bepalingen.

3.    De Rode Hoed sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade van de wederpartij of derden (waaronder deelnemers aan een bijeenkomst) die aan De Rode Hoed zou kunnen worden toegerekend wegens een tekortkoming in de nakoming of onrechtmatige daad door De Rode Hoed, medewerkers van De Rode Hoed en/of door De Rode Hoed ingeschakelde derden, behoudens voor zover die schade is ontstaan door eigen opzet of grove schuld van De Rode Hoed.

4.    De aansprakelijkheid van De Rode Hoed is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat aan de wederpartij in rekening is gebracht voor de betreffende bijeenkomst (of onderdeel van de bijeenkomst).

5.    De wederpartij vrijwaart De Rode Hoed in en buiten rechte voor (beweerde) aansprakelijkheid van De Rode Hoed voor schade die derden – waaronder begrepen deelnemers aan een bijeenkomst– mochten lijden als gevolg van of in samenhang met enige opdracht en/of bijeenkomst.

6.    De wederpartij is ten volle aansprakelijk voor de veiligheid en gezondheid van de deelnemers aan haar bijeenkomst. De wederpartij verplicht zich jegens De Rode Hoed zich te houden aan de regelgeving inzake de arbowetgeving. Dit houdt onder meer in, dat de wederpartij zich in geval van een calamiteit, gevolgd door ontruimingsalarm, heeft te gedragen naar de richtlijnen en aanwijzingen van de bedrijfshulpverlening van De Rode Hoed.

7.    De Rode Hoed is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte(s) aanwezige kleding en/of andere goederen.

8.    De Rode Hoed draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van de wederpartij of derden en is niet gehouden deze te beveiligen of te verzekeren. De Rode Hoed behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat De Rode Hoed aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.

9.    De wederpartij is aansprakelijk voor de afdracht van de door de Vereniging Buma/Stemra dan wel door een buitenlandse zusterorganisatie van de Vereniging Buma/Stemra of een andere derde geëxploiteerde muziekauteursrechten en vrijwaart De Rode Hoed geheel terzake van enige aanspraak van in dit artikel genoemden ter zake van verschul¬digde muziekau¬teursrechten uit hoofde van de muziek die de wederpartij in de Grote Zaal en/of andere ruimte(s) van De Rode Hoed ten gehore heeft gebracht en/of ten gehore heeft doen brengen.Artikel 9    Geschillen

1.    Op alle opdrachten en eventuele andere rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing.

2.    Geschillen over de uitvoering van de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden die daarvan, voor zover toepasselijk, een onlosma¬kelijk deel uitmaken, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoeg¬de rechter te Amsterdam.Amsterdam, maart 2010
Bel me terug Stel een vraag